Εκτύπωση

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης, πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της travelplanet24.com. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση των Υπηρεσιών μας, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων που παρατίθενται στη συνέχεια.

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (καλούμενοι στο εξής "Συμφωνία" ή "Σύμβαση") περιγράφουν τα δικαιώματά σας έναντι της travelplanet24.com, κατά την παροχή των υπηρεσιών της μέσω της Ιστοσελίδας της, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτης της travelplanet24.com.

 

Όροι και Προϋποθέσεις 

 

1. Ορισμοί
2. Κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας
2.1 Κάνοντας κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας:
3. Σχετικά με τη Σύμβαση
3.1 Η Συμφωνία σας μαζί μας
3.2 Η Συμφωνία σας με τον Πάροχο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
4. Κρατήσεις
4.1 Τιμές
4.2 Χρέωση υπηρεσιών
4.3 Επιβεβαίωση κράτησης
4.4 Αλλαγές και ακυρώσεις
4.4.1 Αλλαγές και ακυρώσεις  - που πραγματοποιούνται από εσάς
4.4.1.1 Επιστροφή χρημάτων
4.4.1.2 Ακύρωση ή αλλαγή αεροπορικής κράτησης
4.4.2 Αλλαγές και ακυρώσεις - που πραγματοποιούνται από τον Πάροχο
4.4.2.1 Αλλαγές σε προγραμματισμένες πτήσεις
4.4.3 Ακυρώσεις που πραγματοποιούνται από εμάς
5. Χρεώσεις και πληρωμές
5.1 Χρεώσεις
5.2 Πληρωμή
6. Ειδικοί όροι και πληροφορίες για τις πτήσεις
6.1 Χρεώσεις
6.2 Επιστροφή χρημάτων
6.3 Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (E-ticket)
6.4 Πτήσεις με Αεροπορικές Εταιρείες χαμηλού κόστους (Low Cost)
6.5 Αποσκευές
6.6 Ασυνόδευτοι ανήλικοι
7. Ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, πιστοποιητικά εμβολιασμών κ.λπ.)
8. Αποζημίωση
9. Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, λογισμικό ιστοσελίδας
10. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων
11. Εγγυήσεις, Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης
12. Ισχύουσα νομοθεσία
13. Αλληλογραφία
14. Λοιποί όροι και προϋποθέσεις
14.1 Πλήρης συμφωνία και ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου
14.2 Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους Χρήσης

 

Χρήση της Ιστοσελίδας

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της  παρούσας Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι (α) είστε τουλάχιστον 18 ετών, (β) έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να δημιουργήσετε και να αναλάβετε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις, (γ) κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (δ) κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, μόνο για να πραγματοποιήσετε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή για κάποιο τρίτο πρόσωπο, για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε, (ε) θα ενημερώσετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σχετικά με τους ισχύοντες Όρους Χρήσης για τις κρατήσεις που πραγματοποιείτε εκ μέρους του, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων κανόνων και των περιορισμών, (στ) όλες οι πληροφορίες που δίνετε και υποβάλετε στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις και (ζ) αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στην παρούσα Ιστοσελίδα, θα προστατεύετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, θα επιβλέπετε και θα έχετε πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του από εσάς και οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στην παρούσα Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της περίπτωσης παραβίασης των συγκεκριμένων Όρων Χρήσης.

 

1. Ορισμοί

Οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στον κάτοχο της παρούσας Ιστοσελίδας, Airtickets Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών διαδικτυακά στην Ευρώπη, που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και η οποία διαχειρίζεται μία εκτεταμένη σειρά Ιστοσελίδων που προσφέρουν υπηρεσίες ταξιδιών, με την επωνυμία "Airtickets". Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται στο τέλος των παρόντων Όρων (βλ. παράγραφο 13, "Αλληλογραφία"). Επίσης, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και τις ώρες λειτουργίας στην ιστοσελίδα μας, στην κατηγορία «Επικοινωνία».
 

Οι όροι "εσείς" και "σας" αναφέρονται στον χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας, ο οποίος την επισκέπτεται, κάνοντας κράτηση ή κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που παρατίθεται στη συνέχεια, εκτός εάν από τα συμφραζόμενα συνεπάγεται σαφώς το αντίθετο.
 

«Κράτηση»: κάθε παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας, η οποία επιβεβαιώνεται ή γίνεται αποδεκτή από εμάς. Η αποδοχή θα γίνεται από εμάς (και ταυτόχρονα θα συνάπτεται μια Σύμβαση), εφόσον θα έχουμε λάβει την πληρωμή από εσάς και θα σας έχει σταλεί ένα email επιβεβαίωσης (από εμάς ή από τον σχετικό Πάροχο).

«Γραφείο Κρατήσεων» ή «Ταξιδιωτικό Γραφείο»: το online ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί την Ιστοσελίδα travelplanet24.com και το οποίο έχει ως αντικείμενο να παρέχει συμβουλές και πληροφορίες καθώς και να ενεργεί ως μεσάζων κατά τη διαδικασία σύναψης συμφωνιών στον τομέα των ταξιδιών. Εμείς, ως Ταξιδιωτικό Γραφείο καθώς και η Ιστοσελίδα μας, ενεργούμε ως διαμεσολαβητές στις συναλλαγές με τον Πάροχο.

«Αγοραστής» ή «Πελάτης»: το άτομο που κάνει μια κράτηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου οι παρεχόμενες από εμάς Υπηρεσίες έχουν συμφωνηθεί και το οποίο τις αποδέχεται.

«Υπηρεσία/ες»: μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Ιστοσελίδα μας, όπως μια κράτηση με κάποιο μέσο μεταφοράς.

«Χρέωση Υπηρεσιών»: το μερίδιο από το συνολικό κόστος της παρεχόμενης από εμάς Υπηρεσίας, το οποίο καλύπτει το ποσό της αμοιβής μας για την παροχή Υπηρεσιών, όπως εμφαίνεται στη σελίδα επιβεβαίωσης και στο email επιβεβαίωσης. 

«Πάροχος/οι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών» ή «Πάροχος/οι»: η Αεροπορική Εταιρεία ή/και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και Πάροχος υπηρεσιών στον τομέα των ταξιδιών, με τον οποίο ο πελάτης έρχεται σε μια συμφωνία και ο οποίος, με τη δέουσα τήρηση των ισχυόντων Όρων Χρήσης, είναι υπεύθυνος να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

«Ιστοσελίδα»: η ιστοσελίδα http://www.travelplanet24.com

 

2. Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας

2.1 Κάνοντας κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας:

Συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας και από οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε Πάροχο και οι οποίοι εφαρμόζονται στις κρατήσεις σας, στην οργάνωση του ταξιδιού σας ή στη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε, εξ ονόματος σας και εξ ονόματος αυτών που εκπροσωπείτε, να συμμορφώνεστε με τους εν λόγω Όρους, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής όλων των χρηματικών ποσών, όταν απαιτούνται.

 

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω Όρων μπορεί να οδηγήσει (α) σε ακύρωση της κράτησης ή της αγοράς σας, (β) σε απώλεια οποιουδήποτε χρηματικού ποσού καταβάλατε για την κράτηση ή την αγορά σας, (γ) σε στέρηση του δικαιώματος να έχετε πρόσβαση στο σχετικό προϊόν ή στην υπηρεσία που εφαρμόζονται οι εν λόγω Όροι και (δ) στο δικαίωμά μας να προβούμε σε χρέωση του λογαριασμού σας, αν επιβαρυνθούμε με έξοδα εξαιτίας αυτής της παραβίασης. 

 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) έχετε την απαιτούμενη ηλικία για να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μας καθώς και να δημιουργείτε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις απορρέουσες από αυτή τη χρήση, (β) είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό ή εκ μέρους των προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στην κράτηση που πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε τους εν λόγω Όρους εκ μέρους τους, και (γ) οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι αληθείς και ακριβείς.

 

Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των εν λόγω προσώπων σχετικά με το περιεχόμενο όλων των Όρων που αφορούν στην πραγματοποίηση του ταξιδιού τους. Αντιλαμβάνεστε ότι είστε υπεύθυνος, οικονομικά, για οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας μας γίνεται από εσάς και από εκείνους που χρησιμοποιούν το όνομα ή το λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας στην Ιστοσελίδα μας (οικονομικά ή και διαφορετικά), συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας, εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη.

 

3. Σχετικά με τη σύμβαση

3.1 Η συμφωνία σας μαζί μας

Παρέχουμε και διαχειριζόμαστε ποικιλία Προϊόντων και Υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια και προσφέρονται από διαφορετικούς Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Εμείς, ως Ταξιδιωτικό Πρακτορείο/Πρακτορείο Κρατήσεων, ενεργούμε ως μεσάζοντας για Προϊόντα και Υπηρεσίες που δεν παρέχονται απευθείας από εμάς. Δεν είμαστε συν-προμηθευτές/συν-πωλητές των εν λόγω Προϊόντων και Υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας, αυτόματα συνάπτετε μια ξεχωριστή Σύμβαση με αυτούς τους Παρόχους σε σχέση με τα εν λόγω Προϊόντα και Υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούμε μέρος της συμβατικής σχέσης που συνάπτετε με τον Πάροχο, όσον αφορά στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που παραγγέλλετε στην ιστοσελίδα μας, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους. 
 

Τυχόν απορίες ή ανησυχίες σχετικά με το Προϊόν θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον Πάροχο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Πάροχο και δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση (ρητή ή έμμεση) σχετικά με την καταλληλότητα ή την ποιότητα των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.

 

3.2 Η συμφωνία σας με τον Πάροχο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών 

Για όλα τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που κάνετε κράτηση και αγορά μέσω της Ιστοσελίδας μας, οι Όροι των Παρόχων Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των όρων ναύλων των Αεροπορικών Εταιρειών) θα εφαρμόζονται επιπλέον εκείνων που ορίζονται στο παρόν κείμενο. Οι Όροι του Παρόχου ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής, την υπερημερία, την απόδοση ευθύνης, τις ακυρώσεις, τις αλλαγές κρατήσεων, τις επιστροφές χρημάτων (εφόσον προσφέρονται) και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με οποιουσδήποτε Όρους Αεροπορικών Εταιρειών, ή άλλων Παρόχων, σε σχέση με τις ώρες ελέγχου των εισιτηρίων (check-in), την επιβεβαίωση των πτήσεων σας, ή άλλα θέματα. Για ειδικές διαδρομές μπορεί να απαιτείται εισιτήριο μετ 'επιστροφής, ανάλογα με την εθνικότητα του επιβάτη ή τους περιορισμούς της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε ανατρέξτε στον συγκεκριμένο Πάροχο για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις. 

 

4. Κρατήσεις

4.1 Τιμές

Οι τιμές επιβεβαιώνονται στο τελικό στάδιο της κράτησής σας, στο σημείο που κάνετε ‘κλικ’ στο κουμπί "Ολοκλήρωση κράτησης", "Κάντε κράτηση", "Κράτηση" ή κάποιο παρόμοιο, ανάλογα με το προϊόν που αγοράζετε.

 

4.2 Χρέωση υπηρεσιών

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας για να κάνετε κράτηση σε Προϊόντα και/ή Υπηρεσίες, μας εξουσιοδοτείτε να ενεργήσουμε ως αντιπρόσωποί σας κατά τη διαδικασία της κράτησης των Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών από τον επιλεγμένο Πάροχο και να κάνουμε την πληρωμή εξ ονόματός σας και εκ μέρους σας, όπως απαιτείται. Ως εκ τούτου, θα σας χρεώσουμε με ένα τέλος εξυπηρέτησης (χρέωση υπηρεσιών), ανάλογα με το Προϊόν που αγοράζετε. Οποιαδήποτε επιβάρυνση/χρέωση θα εμφανιστεί στη σελίδα, πριν επιβεβαιώσετε την κράτησή σας.

 

4.3 Επιβεβαίωση κράτησης

Αφού ολοκληρώσετε την κράτησή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης με τον κωδικό κράτησης. Αυτό είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Σύμβασή σας, όσον αφορά στα Προϊόντα και Υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει, αρχίζει να υφίσταται και να ισχύει. Το email επιβεβαίωσης θα περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της κράτησής σας. Στη συνέχεια, θα ελέγξουμε ότι η κράτησή σας έχει εισαχθεί σωστά στο σύστημα κρατήσεων της Αεροπορικής Εταιρείας ή του Παρόχου και ότι η πληρωμή σας μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.  
 

Συγκεκριμένα, για κρατήσεις πτήσεων, η υποχρέωσή μας να εκδώσουμε το εισιτήριό σας θα εξαρτάται από το αν η πληρωμή σας έχει εκκαθαριστεί. Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας και προστασίας του κατόχου της κάρτας σε περίπτωση απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες/έγγραφα προκειμένου να επεξεργαστούμε την κράτησή σας, σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του αρχικού δρομολογίου του ταξιδιού σας.
 

Όσον αφορά σε "ειδικά αιτήματα" που σχετίζονται με οποιοδήποτε προϊόν (π.χ. γεύματα, εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ, παιδικά καθίσματα, κ.λπ.), δεν εγγυόμαστε την πραγματοποίησή τους, αλλά τα διαβιβάζουμε στον Πάροχο. Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε με τον Πάροχο αν το αίτημά σας μπορεί να ικανοποιηθεί. 

 

4.4 Αλλαγές και ακυρώσεις

4.4.1 Αλλαγές και ακυρώσεις - από εσάς

Η δυνατότητα να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε ένα ταξιδιωτικό Προϊόν ή Υπηρεσία για τα οποία έχετε κάνει κράτηση και η μέθοδος με την οποία μπορεί να γίνει αυτό, εξαρτάται από τους όρους ναύλου της συγκεκριμένης Αεροπορικής Εταιρείας ή όποιου άλλου Παρόχου. Ως εκ τούτου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ακύρωση ή η τροποποίηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν, ή μπορεί να υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται. 
 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτησή σας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης καθώς και στο ηλεκτρονικό εισιτήριο που σας αποστέλλεται. Είναι όμως δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε και να συμμορφωθείτε με τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης του Παρόχου για ακυρώσεις και τροποποιήσεις, από τη στιγμή που τους έχετε διαβάσει και αποδεχτεί κατά τη στιγμή της κράτησής σας.
 

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας για αλλαγή και/ή ακύρωση, στέλνοντας email: εδώ. Έπειτα, θα σας στείλουμε ένα email στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε και να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό του, προκειμένου να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση του αιτήματός σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δε λάβετε το μήνυμα, φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως το αίτημά σας έχει παραληφθεί και επεξεργάζεται. Δεν είμαστε υπεύθυνοι, εάν για τυχόν τεχνικούς λόγους, η διαδικασία της επικοινωνίας δεν ολοκληρωθεί.
 

Πολλές Αεροπορικές Εταιρείες και άλλοι Πάροχοι δεν επιτρέπουν αλλαγές στα ονόματα στις κρατήσεις. Μολονότι εμείς θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή αν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι οι περισσότερες Αεροπορικές Εταιρείες και Πάροχοι αντιμετωπίζουν μια αλλαγή ονόματος ως ακύρωση, στην οποία θα ισχύουν οι τυπικοί Όροι και επιβαρύνσεις. 
 

Σε περίπτωση που κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στην κράτησή σας (ακύρωση ή αλλαγή), πέραν των χρεώσεων που θα ισχύουν από τον Πάροχο, θα ισχύουν και οι συνήθεις χρεώσεις υπηρεσιών μας, όπως θα εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της κράτησης σας. Οι χρεώσεις αυτές καλύπτουν τις διοικητικές δαπάνες μας και δε συμπεριλαμβάνουν τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται άμεσα από τον Πάροχο.

 

4.4.1.1 Επιστροφή χρημάτων

Εάν ακυρώσετε την κράτησή σας, ενδέχεται να έχετε δικαίωμα μερικής επιστροφής χρημάτων. Εκτός από τους όρους ακύρωσης του Παρόχου/ών, θα ισχύουν επιπλέον οι συνήθεις χρεώσεις μας, όπως θα εμφανίζονται στην απόδειξη ή στην επιβεβαίωση της κράτησης. Το επιστρεφόμενο μέρος εκ του συνολικού ποσού της αγορά σας (εάν προβλέπεται επιστροφή), θα σας επιστραφεί μόλις το λάβουμε από τον/τους Πάροχο /ους. Θα διαβιβάσουμε το ποσό που λάβαμε από τον Πάροχο σε εσάς, στο βαθμό που όντως το έχουμε εισπράξει από τον Πάροχο. Δε φέρουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο Πάροχος αδυνατεί ή καθυστερεί για οποιονδήποτε λόγο να πληρώσει μια αποζημίωση.
 

Εάν ο λόγος της ακύρωσής σας καλύπτεται από τους όρους της Ταξιδιωτικής σας Ασφάλισης, τότε ίσως να μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωση που δικαιούστε, μέσω του ασφαλιστή σας. 
 

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την κράτησή σας, η χρέωση των υπηρεσιών μας καθώς και οποιαδήποτε έκπτωση πραγματοποιήθηκε στην τιμή του εισιτηρίου (συμπεριλαμβανομένων ειδικών εκπτώσεων, εκπτωτικών κουπονιών, προσφορών κ.ά) τη στιγμή της κράτησης, δεν θα επιστρέφονται.

 

Εάν έχετε κάνει μια κράτηση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου Αεροπορικού Εισιτηρίου, αλλά δεν παρουσιαστείτε την ημερομηνία αναχώρησης της πτήσης ή αλλιώς δε δώσετε το παρόν για το προϊόν ή υπηρεσία που έχετε αγοράσει (“no show”), δε θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων. Βάσει των σχετικών όρων της Αεροπορικής Εταιρείας, ενδέχεται να δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε φόρου αναχώρησης μπορεί να έχετε καταβάλει για την πτήση σας (εξαιρουμένων των πτήσεων με Εταιρείες χαμηλού κόστους).   

 

4.4.1.2. Ακύρωση ή αλλαγή αεροπορικής κράτησης 

Αναφορικά με τις κρατήσεις πτήσεων, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι εάν η ακύρωση συνεπάγεται ότι η Αεροπορική Εταιρεία χρεώνει ένα τέλος ακύρωσης ή εάν η αλλαγή συνεπάγεται ότι το κόστος της πτήσης έχει αυξηθεί, θα υποχρεούστε να καταβάλετε τέτοιου είδους επιπλέον χρεώσεις ή κόστη, επιπρόσθετα από τις δικές μας επιβαρύνσεις, οι οποίες εμφαίνονται αναλυτικά στην απόδειξή σας ή στην επιβεβαίωση της κράτησης από την Airtickets Α.Ε.
 

Εάν έχετε κάνει κράτηση με Εταιρεία Χαμηλού Κόστους, οι Όροι που εφαρμόζονται για αλλαγές και ακυρώσεις, είναι μόνο αυτοί της ίδιας της Αεροπορικής. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την Αεροπορική Εταιρεία, προκειμένου να κάνετε ακύρωση ή αλλαγή του εισιτήριου χαμηλού κόστους. Συνήθως, οι ναύλοι των Αεροπορικών Εταιρειών χαμηλού κόστους δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ακυρώσετε το εισιτήριο χαμηλού κόστους, οι χρεώσεις υπηρεσιών μας και οι χρεώσεις για αλλαγές που πραγματοποιούνται, δεν επιστρέφονται. Εάν η αιτία της ακύρωσής σας καλύπτεται από τους όρους κάποιου ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχετε συνάψει, έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων από τους ανωτέρω μη επιστρεφόμενους ναύλους ή χρεώσεις από αλλαγή, από την Ασφαλιστική Εταιρεία. 
 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι για πτήσεις με περισσότερα από ένα σκέλη, πρέπει να ακολουθείτε τα δρομολόγια της πτήσης, ανάλογα με τη σειρά που εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της κράτησής σας ή στο ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket). Εάν σκοπεύετε να μην πραγματοποιήσετε κάποιο σκέλος της πτήσης σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε εκ των προτέρων με την Αεροπορική, όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να συζητήσετε τις πιθανές επιλογές σας. Εάν δε φτάσετε έγκαιρα στο αεροδρόμιο για το check-in της επιβεβαιωμένης κράτησής σας, η Αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να σας καταχωρήσει ως ‘no-show’ επιβάτη, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρεώσεις και/ή ακύρωση ολόκληρου του δρομολογίου της πτήσης σας και/ή ακύρωση του εισιτηρίου σας. 
 

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας επειδή δεν είστε σε θέση να τηρήσετε τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με το διαβατήριο, τη βίζα και άλλα αναγκαία έγγραφα σχετικά με μετανάστευση που τυχόν απαιτούνται για τον προορισμό που έχετε επιλέξει, οι Όροι της Αεροπορικής Εταιρείας τίθενται σε ισχύ και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν χρεώσεις που προκύψουν.

 

4.4.2. Αλλαγές και ακυρώσεις - από τον Πάροχο 

Η σύμβαση που έχετε συνάψει με τους Παρόχους, ενδέχεται να τους επιτρέπει να προβούν σε αλλαγές ή ακυρώσεις. Εμείς θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην κράτησή σας, εάν λάβουμε με τη σειρά μας έγκαιρα την πληροφόρηση, πριν την προγραμματισμένη σας αναχώρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές ή χρεώσεις τυχόν προκύπτουν.

Σύμφωνα με τους εκάστοτε Όρους του Παρόχου, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε είτε την αποδοχή των αλλαγών στην κράτησή σας, είτε την αποδοχή εναλλακτικής προσφοράς ταξιδιού, εάν δίνεται αυτή η δυνατότητα από τον Πάροχο, είτε την ακύρωση του ταξιδιού και λήψη αποζημίωσης, εάν τη δικαιούστε. Δεν εγγυόμαστε ότι θα δικαιούστε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

Το σύστημα ‘Best Price Mix’ προσφέρει τον πιο φθηνό συνδυασμό πτήσεων για τον προορισμό σας. Για το λόγο αυτό, ίσως λάβετε διαφορετικούς αριθμούς εισιτηρίων από διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες για κάθε τμήμα του ταξιδιού σας. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εισιτήριο ισχύουν οι όροι των αντίστοιχων αεροπορικών εταιρειών.

 

4.4.2.1 Αλλαγές σε προγραμματισμένες πτήσεις

Οι ώρες πτήσεων που εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της κράτησής σας ενδέχεται να αλλάξουν, από την ημέρα που κάνατε την κράτηση μέχρι την ημέρα της αναχώρησης για το ταξίδι σας. Σε περίπτωση αλλαγής των ωρών των δρομολογίων της πτήσης σας και σε περίπτωση που μας έχετε γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να επικοινωνήσετε με την Αεροπορική Εταιρεία και να ελέγξετε ότι το δρομολόγιο της πτήσης σας (και κάθε σκέλος της πτήσης σας μετά την πρώτη σας αναχώρηση) που έχει επιβεβαιωθεί, θα πραγματοποιηθεί όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Για κάθε ενδεχόμενο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την Αεροπορική Εταιρεία 72 ώρες τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, για κάθε σκέλος της πτήσης σας.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι για ορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες, είναι υποχρεωτικό να τους επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας να ταξιδέψετε. Δεν ελέγχουμε με κανένα τρόπο τις αλλαγές στα δρομολόγια των πτήσεων και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν χρεώσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των εν λόγω αλλαγών.

 

4.4.3. Ακυρώσεις από εμάς

Σε περίπτωση προφανούς σφάλματος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν λάθους στην καταχώρηση των δεδομένων, σφάλματος υπολογισμού ή τυπογραφικού λάθους) με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας τιμής η οποία προφανώς έχει εμφανιστεί κατά λάθος, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας, ακόμη και αν έχετε λάβει την αυτόματη επιβεβαίωση από εμάς. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσετε να κάνετε εκ νέου μια κράτηση στη σωστή τιμή, εφόσον το επιθυμείτε. Σε κάθε περίπτωση, δε δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση για την εν λόγω ακύρωση ή να διεκδικήσετε τυχόν έξοδα, εάν έχουν προκύψει, που οφείλονται στην εσφαλμένη κράτηση, η οποία έχει ήδη ακυρωθεί.
 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πέρα από τις πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με τη χρέωση και την πληρωμή της κράτησής σας. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν κατά τη διάρκεια της κράτησης, της διαδικασίας πληρωμής ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μετέπειτα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση αν δε λάβουμε το αποδεικτικό της ταυτότητάς σας όταν ζητηθεί, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη.
 

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας ανά πάσα στιγμή, για λόγους ασφαλείας ή προστασίας από περιπτώσεις εξαπάτησης. Αυτό εμπίπτει στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας και στις διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας και εντοπισμού των περιπτώσεων απάτης που έχουμε αναπτύξει ώστε να λαμβάνουμε αναφορά για προβλήματα σχετικά με κάρτες πληρωμής που έχουν χρησιμοποιηθεί, με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της κράτησης κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά τη στιγμή της κράτησης. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορούμε να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς να φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη. 

 

5. Χρεώσεις και πληρωμές

5.1 Χρεώσεις

Η Airtickets Α.Ε., η Εταιρεία που διαχειρίζεται και λειτουργεί την ιστοσελίδα travelplanet24.com, εδρεύει στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, όλες οι χρεώσεις είναι σε Ευρώ. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας κράτησης, και πριν από την αγορά, το συνολικό ποσό που θα χρεωθεί, εμφανίζεται σε Ευρώ.
 

Το ποσό που χρεώνεται στην κάρτα σας μπορεί να διαφέρει από το ποσό που αναφέρεται ως πληρωτέο στην ιστοσελίδα μας, καθώς εξαρτάται από τυχόν πρόσθετα τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που εφαρμόζονται από τον εκδότη της κάρτας σας (ή/και πάροχο της κάρτας), προκειμένου αυτός να επεξεργαστεί τη συναλλαγή. 
 

Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις που σχετίζονται με ποικίλες συναλλαγματικές ισοτιμίες και χρεώσεις που επιβάλλονται από την τράπεζά σας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη χρέωση για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, σε περίπτωση που το Ευρώ δεν είναι το νόμισμα στο οποίο σας χρεώνει ο εκδότης της κάρτας σας.

 

5.2 Πληρωμή

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας. Άλλοι τρόποι πληρωμής από εκείνους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για μετρητά ή επιταγές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.  Όταν κάνετε μια κράτηση μέσω της ιστοσελίδα μας, θα χρειαστεί να μας δώσετε στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, προκειμένου να καλύψετε το πλήρες κόστος της κράτησής σας. Εμείς, μπορεί να απαιτηθεί να διαβιβάσουμε τα στοιχεία της κάρτας σας στον σχετικό Πάροχο για την ολοκλήρωση της κράτησης. Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί να δείτε πολλαπλές χρεώσεις στο λογαριασμό σας, συνολικού ύψους αντίστοιχου με το ποσό που αναφέρεται για την κράτησή σας.
 

Αναφορικά με την πληρωμή της κράτησής σας, επιτρέπετε σε εμάς ή σε τρίτους (Πάροχος) να προβούμε στην πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού της αγοράς σας. Εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα, η χρέωση για την κράτησή σας μπορεί να γίνει απευθείας από την Αεροπορική εταιρεία. Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη στιγμή του check-in, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να επιδείξετε την κάρτα με την οποία κάνατε την πληρωμή, ώστε να επιβεβαιώσετε πως έχετε άδεια για την χρήση την κάρτας ή για να διασφαλιστούν τυχόν επιπλέον χρεώσεις. Εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την πληρωμή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε 48 ώρες (ή σε 24 ώρες, εάν ταξιδεύετε στις επόμενες 48 ώρες). 
 

Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, υποχρεούστε να στείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης της τράπεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ εντός της αρχικής προθεσμίας των 24 ωρών και σε ώρες εργασίας, ώστε να ενημερωθούμε ότι έχει γίνει η πληρωμή. Εάν δε γίνει η παραπάνω ενέργεια από εσάς, τότε η κράτηση θα ακυρωθεί αυτόματα. Δε θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αύξηση των τιμών σε περίπτωση που μια πληρωμή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Κάθε αύξηση της τιμής θα πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη προκειμένου μία κράτηση να  επιβεβαιωθεί. Δεν υποχρεούμαστε να εκδώσουμε εισιτήρια, να στείλουμε επιβεβαίωση, εκπτωτικά κουπόνια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης και δεν έχουμε λάβει την πληρωμή. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης παραμένει υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ποσών για τις υπηρεσίες που παραγγέλνει.
 

Σε περίπτωση που για την πληρωμή της κράτησής σας χρησιμοποιήσετε την κάρτα κάποιου τρίτου προσώπου, μπορεί να ζητήσουμε γραπτή άδεια από τον κάτοχο της κάρτας. Εμείς ή ο Πάροχος, διατηρούμε το δικαίωμα να παραδίδουμε ηλεκτρονικά εισιτήρια και να αποστέλλουμε την επιβεβαίωση της κράτησης ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στη διεύθυνση χρέωσης της κάρτας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν μας ζητηθεί από τον κάτοχο της κάρτας. Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται κατά τη στιγμή της κράτησης πρέπει να είναι έγκυρες.
 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της πληρωμής και την επιβεβαίωση της κράτησης, θα σας στείλουμε όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία, όπως την απόδειξη ή το τιμολόγιο σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε υποβάλλει κατά τη διάρκεια της κράτησης σας. Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε την αποστολή τιμολογίου, παρακαλούμε να εισάγετε με προσοχή τα ορθά στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση αίτησής σας για αλλαγή των στοιχείων του εκδοθέντος τιμολογίου λόγω λάθους από μέρους σας, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας, ποσού € 10,00.

 

6. Ειδικοί όροι και πληροφορίες για τις πτήσεις

6.1 Χρεώσεις

Ορισμένες χρεώσεις, όπως οι χρεώσεις παροχής υπηρεσιών, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου και προστίθενται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Ωστόσο, η ανάλυση  του ναύλου, οι φόροι, οι προσαυξήσεις και οι πρόσθετες αμοιβές όπως και η συνολική τιμή του εισιτηρίου αναφέρονται σε διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Στο τελικό στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της κράτησης, θα εμφανιστεί μια επισκόπηση με τη συνολική τιμή. Μόλις κάνετε κλικ για την επιβεβαίωση της κράτησης στο τελευταίο βήμα, συμφωνείτε με την τιμή και την αγορά. Στη συνέχεια θα λάβετε την επιβεβαίωση της κράτησής σας μέσω email, όπου και αναγράφεται η συνολική τιμή.

 

6.2 Επιστροφή χρημάτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε την πτήση σας, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Αεροπορικής Εταιρείας, μπορεί να δικαιούστε να διεκδικήσετε μέρος του ποσού που χρεώθηκε κατά την αγορά. Η πλειοψηφία των Αεροπορικών Εταιρειών επιστρέφει φόρους, τέλη, επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις που επιβάλλονται στους επιβάτες από τα αεροδρόμια και τις κυβερνητικές αρχές, εάν το εισιτήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι αυτοί οι φόροι και χρεώσεις καταβάλλονται μόνο αν ο επιβάτης τελικά ταξιδέψει. Άλλοι φόροι και χρεώσεις (π.χ. επίναυλος καυσίμου ή τέλη κρατήσεων) δεν επιστρέφονται, εκτός εάν ο ναύλος που έχει αγοραστεί ορίζει διαφορετικά . Οι περισσότερες Αεροπορικές Εταιρείες ζητούν μια αμοιβή διαχείρισης για την επιστροφή των φόρων αυτών.
 

Αν επιθυμείτε να διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε ποσό δικαιούστε, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας, εδώ. Με το παρόν, μας εξουσιοδοτείτε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους σας, προκειμένου να διεκδικήσουμε την επιστροφή χρημάτων. Συμφωνείτε ότι έχετε 12 μήνες μετά το πέρας της ημερομηνίας της προγραμματισμένης πτήσης σας, προκειμένου να ζητήσετε οποιαδήποτε επιστροφή και πέραν αυτών των 12 μηνών χάνετε κάθε δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί ή η πληρωμή έχει γίνει απευθείας στην Αεροπορική Εταιρεία, μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε την αίτησή σας για επιστροφή χρημάτων απευθείας στην εν λόγω εταιρεία.
 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι επιστροφές χρημάτων μπορούν να προχωρήσουν μόνο μέσω του ίδιου τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της κράτησης και ότι κάθε επιστροφή χρημάτων υπόκειται στη σχετική πολιτική της Αεροπορικής Εταιρείας και της αμοιβής των υπηρεσιών μας για τις επιστροφές χρημάτων. Με το παρόν, μας εξουσιοδοτείτε να αφαιρέσουμε τις αντίστοιχες χρεώσεις των υπηρεσιών μας από το καταβλητέο σε εσάς ποσό της επιστροφής.
 

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων μετά τις παραπάνω μειώσεις, τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν πίσω με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή, στην κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική κράτηση. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με μετρητά στο γραφείο μας, θα σας ζητηθεί λογαριασμός τραπέζης για να σας καταθέσουμε το ποσό που σας επιστρέφουμε. Τυχόν χρεώσεις για αμοιβές υπηρεσιών που προβλέπονται και έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Επίσης, λάβετε υπόψη σας ότι η διαδικασία επιστροφής χρημάτων από αγορές αεροπορικών εισιτηρίων μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μόνο εφόσον έχουμε λάβει τα χρήματα από την Αεροπορική Εταιρεία. Δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που η Αεροπορική εταιρεία καθυστερεί ή δε δύναται να επιστρέψει το ποσό.

 

6.3 Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (E-ticket) 

Όλα τα εισιτήρια που πωλούνται στην ιστοσελίδα μας είναι ηλεκτρονικής μορφής και όχι χάρτινα. Αφού έχετε ολοκληρώσει την κράτησή σας, αυτή αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων της εκάστοτε Αεροπορικής Εταιρείας. Από εμάς θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης της κράτησης και στη συνέχεια ένα ξεχωριστό email με τον αριθμό του εισιτηρίου (e-ticket). Είναι σημαντικό να λάβετε μια επιβεβαίωση της κράτησης και στη συνέχεια ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket) για κάθε κράτηση. Δεδομένου ότι μπορεί να κληθείτε να προσκομίσετε τον αριθμό της κράτησής σας ή/και το email επιβεβαίωσης στην Αεροπορική Εταιρεία ως απόδειξη της κράτησής σας, σας συνιστούμε να έχετε μαζί σας και την επιβεβαίωση της κράτησης και το e-ticket. Δε φέρουμε ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους κανονισμούς και σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτές τις λεπτομέρειες με την Αεροπορική Εταιρεία πριν από το ταξίδι.
 

Προκειμένου να επιβιβαστείτε στο αεροπλάνο, θα πρέπει να παρουσιάσετε το e-ticket σας κατά το check-in στο αεροδρόμιο. Αν δεν έχετε λάβει e-ticket εντός 48 ωρών (ή εντός 24 ωρών εάν η πτήση σας αναχωρεί σε λιγότερο από 48 ώρες), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail. Θεωρούμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ακριβείς και ως εκ τούτου δε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι σε περίπτωση που δεν παραλάβετε το e-ticket σας λόγω λανθασμένης καταχώρησης του email σας στη σελίδα μας ή λόγω των ρυθμίσεων που έχετε για την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας. Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν αλλάξετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. 
 

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το όνομα στο διαβατήριό σας είναι πανομοιότυπο με το όνομα του εισιτηρίου σας ή/και την επιβεβαίωση της κράτησης. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει όλα τα στοιχεία της κράτησης σωστά, όπως τα ονόματα των επιβατών, την πτήση, τις ημερομηνίες και το δρομολόγιο. Εάν καταχωρήσετε κάποια λανθασμένη πληροφορία, είναι δική σας ευθύνη να μας ειδοποιήσετε αμέσως. Εμείς θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διορθωθεί τυχόν λάθος, ωστόσο, μπορεί να προκύψουν επιπλέον χρεώσεις από τις αλλαγές, τόσο από εμάς όσο και από την Αεροπορική Εταιρεία, τις οποίες υποχρεούστε να καταβάλετε.
 

Σημειώστε ότι οι Αεροπορικές Εταιρείες έχουν τους δικούς τους κανόνες και κανονισμούς όσον αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς και γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να ελέγχετε όλες αυτές τις λεπτομέρειες με την αεροπορική εταιρεία πριν ταξιδέψετε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξαιτίας των περιορισμών των ναύλων, η Αεροπορική Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σχετικά με την κράτησή σας. Εάν συμβεί αυτό, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση και να προχωρήσουμε σε επιστροφή χρημάτων ή να προτείνουμε μια εναλλακτική λύση. Σε περίπτωση που επιλέξετε μια εναλλακτική λύση που κοστίζει περισσότερο από την αρχική σας κράτηση, θα πρέπει να καταβάλετε τη διαφορά.

 

6.4 Πτήσεις με Αεροπορικές Εταιρείες χαμηλού κόστους (Low Cost) 

Σε περίπτωση που στα αποτελέσματα της αναζήτησής σας για μια πτήση, συμπεριλαμβάνονται  Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλού Κόστους (Low Cost), εμείς θα ψάξουμε τη βάση δεδομένων της Εταιρείας και στη συνέχεια, αν επιλέξετε την εν λόγω πτήση, θα επεξεργαστούμε την κράτηση εκ μέρους σας. Η σύμβασή σας θα συνάπτεται με τη σχετική Low Cost εταιρεία και θα υπόκειται στους δικούς της Όρους και Προϋποθέσεις.  Σημειώστε ότι μπορεί να λάβετε το email επιβεβαίωσης καθώς και το ηλεκτρονικό εισιτήριο απευθείας από την Low Cost Εταιρεία σε ξεχωριστά emails, εκτός από το δικό μας email επιβεβαίωσης. 
 

Οι Low Cost Αεροπορικές Εταιρείες ενδέχεται επίσης να χρεώνουν πρόσθετα τέλη για τις αποσκευές, το check-in στο αεροδρόμιο, την επιλογή του καθίσματος, την ψυχαγωγία εν πτήση (εάν διατίθεται), το φαγητό, το ποτό, το σνακ κ.λπ. Οι χρεώσεις για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά. Όταν κάνετε την κράτησή σας, οι πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις αυτές μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε το επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών σας κ.λπ. μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης Αεροπορικής Εταιρείας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τη σχετική Αεροπορική Εταιρεία για να προσθέσετε στην κράτησή σας επιπλέον υπηρεσίες αλλά και να επαληθεύσετε όλες τις χρεώσεις.

 

6.5 Αποσκευές

Η πολιτική για το επιτρεπόμενο όριο των αποσκευών διαφέρει από Εταιρεία σε Εταιρεία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική αποσκευών απευθείας με την Αεροπορική Εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε. Για να μάθετε εάν η κράτησή σας περιλαμβάνει αποσκευή, μπορείτε να ελέγξτε τις πληροφορίες της πτήσης σας στο ηλεκτρονικό εισιτήριο ή στο email επιβεβαίωσης καθώς και στο site της αεροπορικής εταιρίας.
 

Παρακαλούμε σημειώστε επίσης τα εξής:

 

α) Αεροπορικές εταιρείες, όπως η Easyjet, η Ryanair ή η Wizz Air, θεωρούνται αερομεταφορείς Low Cost και δεν επιτρέπουν δωρεάν αποσκευή με την κράτηση. Σας συνιστούμε να προσθέσετε τις αποσκευές σας online πριν από το ταξίδι σας, καθώς ορισμένες Αεροπορικές Εταιρείες χρεώνουν επιπλέον τέλη για την προσθήκη αποσκευής στο αεροδρόμιο. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κράτησης και τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε την κράτησή σας. Για μερικές αεροπορικές εταιρείες όπως η Easyjet, η Ryanair ή η Wizz Air θα χρειαστείτε επίσης τα στοιχεία της κράτησης, τα οποία θα σας έχουν σταλεί σε ένα ξεχωριστό email από την αεροπορική, μαζί με την επιβεβαίωση της κράτησης σας. Σας συμβουλεύουμε να αναζητήσετε την ιστοσελίδα της Αεροπορικής Εταιρείας Low Cost με την οποία ταξιδεύετε και να χρησιμοποιήσετε τo link «Διαχείριση της κράτησης σας» για να προσθέσετε τις αποσκευές. 
 

β) Ορισμένοι αερομεταφορείς Full-Service (όπως η Air France και η KLM, μεταξύ άλλων) προσφέρουν χαμηλότερους ναύλους που δεν περιλαμβάνουν αποσκευές. Αφού έχετε επιλέξει την πτήση σας, ελέγξτε τις λεπτομέρειες της πτήσης για να μάθετε αν οι αποσκευές συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου. Εάν οι αποσκευές δεν συμπεριλαμβάνονται, θα χρειαστεί να τις προσθέσετε. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησής σας, αυτή η υπηρεσία είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Το κόστος της προσθήκης των αποσκευών είναι συνήθως υψηλότερο στο αεροδρόμιο, γι' αυτό προτείνουμε την προσθήκη τους πριν το check in. 

 

6.6 Ασυνόδευτοι ανήλικοι (επιβάτες)

Ως ασυνόδευτοι ανήλικοι επιβάτες θεωρούνται τα παιδιά άνω των 5 ετών και κάτω των 12 ετών, τα οποία ταξιδεύουν χωρίς συνοδεία (τα όρια ηλικίας εξαρτώνται από την πολιτική της εταιρείας, γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να το διευκρινίζετε με την Αεροπορική Εταιρεία). Πολλές Αεροπορικές Εταιρείες προσφέρουν (ή απαιτούν) υπηρεσία συνοδείας/επίβλεψης των ανηλίκων από τη στιγμή της επιβίβασης, μέχρι τη στιγμή που κάποιος θα παραλάβει τον ανήλικο κατά την άφιξη στον τελικό προορισμό. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται υπηρεσία ασυνόδευτων ανηλίκων. Η υπηρεσία που παρέχεται για τους ανηλίκους, πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την Αεροπορική Εταιρεία. Ωστόσο οι πολιτικές που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους ποικίλλουν. Για παράδειγμα, ανάλογα με την Εταιρεία, η υπηρεσία ασυνόδευτων ανηλίκων είναι συχνά υποχρεωτική για τα παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, αλλά προαιρετική για τους εφήβους (ηλικίας 15-17 ετών). Θα πρέπει να ελέγξετε με την Αεροπορική Εταιρεία τις συγκεκριμένες πολιτικές, τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες που η Εταιρεία επιβάλλει.
 

Τα μικρότερα παιδιά (συνήθως κάτω των 5 ετών) συχνά δεν μπορούν να έχουν την υπηρεσία αυτή και θα πρέπει να συνοδεύονται στην ίδια πτήση και στον ίδιο χώρο από ένα μεγαλύτερο επιβάτη. Επίσης, οι επιβάτες μεταξύ των ηλικιών 12 και 17, παρόλο που θεωρούνται ενήλικες όσον αφορά στην τιμολόγηση των ναύλων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συνοδοί ανηλίκων, χωρίς την παρουσία επιβάτη ο οποίος είναι 18 ετών ή και μεγαλύτερος. Συνήθως υπάρχει επιπλέον χρέωση για την υπηρεσία ασυνόδευτων ανηλίκων. Για την υπηρεσία ασυνόδευτων ανηλίκων, η Αεροπορική Εταιρεία συνήθως ζητά να γνωρίζει ποιος θα παραδώσει τον ανήλικο στο αεροδρόμιο αναχώρησης καθώς και ποιος θα παραλάβει τον ανήλικο στον τόπο προορισμού αντίστοιχα. Επίσης, κατά την παραλαβή, είναι συχνά απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητας του ενηλίκου που παραλαμβάνει τον ανήλικο. Η μη ταυτοποίηση των στοιχείων του ενήλικου μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες καθυστερήσεις. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις σχετικές απαιτήσεις της Εταιρείας. 
 

Σημειώστε επίσης ότι οι ανήλικοι ορισμένων εθνικοτήτων, οι οποίοι ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους ασυνόδευτοι ή με κάποιον άλλο εκτός από τον γονέα ή κηδεμόνα τους (όπως ορίζεται στο διαβατήριό τους), υπόκεινται σε ειδικότερους όρους /προϋποθέσεις, π.χ. οφείλουν να φέρουν μαζί τους επιστολή συγκατάθεσης για το ταξίδι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο κηδεμόνα ή τον γονέα με νομική επιμέλεια, στην οποία δίνεται η άδεια να ταξιδέψουν. Η κράτηση για τους ασυνόδευτους ανηλίκους είναι διαθέσιμη μόνο μέσω τηλεφώνου.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την Αεροπορική Εταιρεία πριν από την αγορά εισιτηρίων, για να ενημερωθείτε για την πολιτική ασυνόδευτων ανηλίκων.

 

7. Διατάξεις για διαβατήρια, βίζα, συνάλλαγμα και υγειονομικές διατάξεις

Η εταιρία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα, κ.ά.) που υποχρεούστε να κατέχετε για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα καθώς και για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του. Η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τους ταξιδιώτες για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών και δεν έχει ευθύνη για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης. 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις έκδοσης βίζας, διέλευσης και εισόδου ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμία προειδοποίηση ή με μικρή προειδοποίηση. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αντίστοιχη πρεσβεία ή με τα προξενεία όλων των χωρών που περιλαμβάνονται στο δρομολόγιό σας, ή και με την αεροπορική και όχι μόνο με την πρεσβεία και το προξενείο της χώρας προορισμού, αφού οι χώρες που αποτελούν ενδιάμεσους σταθμούς στην πτήση σας για τον τελικό προορισμό (είτε αυτή είναι πτήση με ενδιάμεση στάση χωρίς αλλαγή αεροπλάνου είτε πτήση με ανταπόκριση) συνήθως απαιτούν θεώρηση διέλευσης (τράνζιτ βίζα ή βίζα πολλαπλών εισόδων multiple entry visa).
 

Σας συνιστούμε το διαβατήριό σας να έχει ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες μετά από την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς σας και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σε αυτές. Η Airtickets Α.Ε. αναλαμβάνει την έκδοση 3μηνης ταξιδιωτικής βίζας (TIETAR) για Αυστραλία με μηδενικό κόστος. 

 

8. Αποζημίωση  

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς και τους συνεργάτες μας, και οποιονδήποτε από τους Παρόχους και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και πράκτορες για οποιαδήποτε αξίωση, πράξη, απαίτηση, απώλεια, ζημία, ή άλλα έξοδα, (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών) που προκλήθηκαν από εσάς ή από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα (α) παραβίασης εκ μέρους σας της παρούσας Συμφωνίας, (β) παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου, ή (γ) της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 

9. Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, λογισμικό ιστοσελίδας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό ("Περιεχόμενο"), είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των σχετικών με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρόχων μας και προστατεύεται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την κατάρτιση (δηλαδή την παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα και προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το λογισμικό, που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή που έχετε κατεβάσει στο κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και αυτό των τρίτων παρόχων λογισμικού μας, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα και προστατεύονται διεθνώς από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με την παρούσα συμφωνία, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται. Η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού και περιεχομένου που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας και ανήκει ή χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από εμάς ή τους Παρόχους μας, ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους. 

 

10. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, τους οποίους παρέχουμε μόνο προς διευκόλυνσή σας. Υποχρεούστε να λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι οποιοσδήποτε ιστότοπος επισκέπτεστε δεν περιέχει ιούς, κακόβουλα προγράμματα όπως worms ή  trojan horses ή άλλους καταστροφικούς μηχανισμούς. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων δε συνεπάγεται ότι εγκρίνουμε αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους ή τυχόν πρακτικές προστασίας δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων. 

  

11. Εγγυήσεις, Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ή τους Προμηθευτές μας ή δημοσιεύονται στη Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή λάθη, συμπεριλαμβανομένων και σφαλμάτων στις τιμές. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη ή άλλες ανακρίβειες ως προς τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τιμολόγηση, τις φωτογραφίες, τις γενικές περιγραφές των προϊόντων, κλπ.). Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη τιμολόγησης στην ιστοσελίδα μας ή/και στις μη ολοκληρωμένες κρατήσεις που γίνονται με λανθασμένη τιμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν είναι δυνατό, εμείς θα προσφερθούμε να σας κάνουμε μια εκ νέου κράτηση στη σωστή τιμή ή εάν το προτιμάτε, να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
 

Τυχόν αξιολογήσεις για τους Παρόχους προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια των αξιολογήσεων. Δεν εγγυόμαστε για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών, του λογισμικού, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας για οποιοδήποτε σκοπό. Το ότι συμπεριλαμβάνουμε ή προσφέρουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία, δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας από εμάς. Όλες αυτές οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις ότι η Ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε e-mail που στέλνεται από εμάς ή από τους Προμηθευτές μας είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Με την παρούσα σύμβαση, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις και τους όρους οποιουδήποτε είδους  σχετικά με τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη  καταπάτησης συμφωνιών.
 

Οι φορείς και οι λοιποί πάροχοι που παρέχουν ταξιδιωτικές ή άλλες υπηρεσίες σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι ανεξάρτητοι και όχι εκπρόσωποι ή υπάλληλοί μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, δηλώσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια από οποιονδήποτε Πάροχο ή για όποιες σωματικές βλάβες, θάνατο, υλικές ζημιές, ή άλλες ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δε θα προχωρήσουμε σε καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλων αιτιών εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα, παραλείψεις, καθυστερήσεις, αλλαγή δρομολογίου ή πράξεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή αρχή.
 

Σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας, την έκθεση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή τις υπηρεσίες μας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας είτε βασίζεται σε αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, ή οτιδήποτε άλλο, είτε διαφορετικά ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Εάν, παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, βρεθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ανωτέρω, τότε η ευθύνη μας δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, στο σύνολο, το μεγαλύτερο ποσό (α) από τα τέλη των υπηρεσιών που μας καταβάλατε σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή/ές σε αυτή την Ιστοσελίδα, ή (β) από εκατό ευρώ (100 ευρώ).  
 

Ο περιορισμός της ευθύνης συνεπάγεται την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών. Οι συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι περιορισμοί, διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που μια περιορισμένη αποκατάσταση ζημιών, όπως εξειδικεύεται σε αυτούς εδώ τους όρους, αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό.
 

12. Ισχύουσα νομοθεσία

Την Ιστοσελίδα αυτή, τη διαχειρίζεται μια Ελληνική Εταιρεία και η παρούσα Συμφωνία διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου. 

 

13. Αλληλογραφία

Όλη η αλληλογραφία σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών ή την κράτησή σας, θα πρέπει επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Όλα τα αιτήματα που λαμβάνονται, απαντώνται μέσα σε 24 ώρες μέσω e-mail ή τηλεφώνου, εάν το αίτημά σας σταλεί εντός των εργάσιμων ωρών. Αν σταλεί εκτός του ωραρίου εργασίας μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για επείγοντα θέματα, εκτός ωρών εργασίας μας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνείτε απευθείας με τον πάροχο της σχετικής υπηρεσίας. 

 

14. Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις

14.1 Πλήρης συμφωνία και ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου

Οι παρόντες  Όροι Χρήσης εμπεριέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε, μίας ή περισσοτέρων, από τις ρήτρες των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε επιμέρους παραγράφου ή μέρους μιας ή περισσοτέρων παραγράφων από αυτές τις ρήτρες) θεωρείται ότι είναι ή καθίσταται άκυρο ή αλλιώς μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο, βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι παραλείπεται από το παρόν.
 

Επίσης, η ισχύς ή/και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θίγεται από την ακυρότητα αυτή.

 

14.2 Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες  Όρους Χρήσης ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών.

 

Έκδοση: 04/05/2017