Εκτύπωση

Ασφάλιση Ακύρωσης

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Globy Cancellation
 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ:
 
Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο:
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του. Για όλους τους Ασφαλιζόμενους με ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών ισχύουν όλες οι καλύψεις με εξαίρεση Συμβάντα σχετικά με ασθένεια.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Το ελληνικό υποκατάστημα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας AGA International S.A., που εδρεύει στην οδό Πρεμετής 10, 173 42, Άγιος Δημήτριος, Αττική, τηλ. +30 210 99.88.100.
ΤΑΞΙΔΙ: Ταξίδι προς όλο τον κόσμο με εξαίρεση προορισμούς ή προελεύσεις τους οποίους η ασφαλιστική εταιρεία έχει επιλέξει να μην καλύψει λόγω ταξιδιωτικών οδηγιών, με διάρκεια έως 30 (τριάντα) ημέρες, με εγκεκριμένο επίσημο μεταφορέα, με σκοπό επαγγελματικό ή αναψυχή και με προορισμό και προγραμματισμένους ενδιάμεσους σταθμούς που αναγράφονται στην πρόταση ασφάλισης.
ΕΥΡΩΠΗ: Η Γεωγραφική Ευρώπη και τα κράτη της Μεσογείου.
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: ΗΠΑ και Καναδάς
ΚΟΣΜΟΣ: Ο υπόλοιπος κόσμος πέραν της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα πεθερικά και τα αδέλφια του Ασφαλιζόμενου.
GLOBY: Ένα εκ των προγραμμάτων της ασφαλιστικής εταιρείας το οποίο έχει επιλεγεί και για το οποίο τα αντίστοιχα ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ΣΥΜΒΑΝ: Οποιοδήποτε περιστατικό, κατάσταση ή γεγονός, όπως ατύχημα ή ασθένεια ή άλλο περιστατικό που καλύπτεται ρητώς από αυτή την Ασφάλιση.
ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Συμβάν που εκδηλώνεται στο Ταξίδι για το οποίο η θεραπεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή και/ή να υπάρξει άμεση ανακούφιση από τον πόνο, την καταπόνηση ή τα τραύματα.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ο οργανισμός που αναλαμβάνει τη στέγαση ασθενών με σκοπό την παροχή διάγνωσης και θεραπείας.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: Ο σωματικός τραυματισμός που προξενείται αποκλειστικά από βίαια, τυχαία, εξωτερικά και ορατά μέσα κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού και θα είναι η αποκλειστική αιτία θανάτου ή μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Ανασφάλιστο ποσό το οποίο όταν αναφέρεται αφαιρείται πρώτα από την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Όλες οι φυσικές καταστροφές (χωρίς περιορισμό) όπως σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα, ανεμοστρόβιλοι, καταιγίδες, εκρήξεις ηφαιστείων, πλημμύρες, κλπ.
ΠΟΛΕΜΟΣ: Εχθροπραξίες ή χρήση στρατιωτικής δύναμης από οποιοδήποτε έθνος ή φυλή για οικονομικό, γεωγραφικό, εθνικιστικό, πολιτικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή άλλο σκοπό.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πραγματική ή απειλούμενη χρήση μέσων, δύναμης ή βίας με άμεσο ή έμμεσο σκοπό την πρόκληση ζημιάς, τραυματισμού ή αναστάτωσης, με στόχο την ανθρώπινη ζωή, ιδιοκτησία, περιουσία ή κυβέρνηση για την επίτευξη οικονομικών, εθνικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών σκοπών.
ΑΠΕΡΓΙΑ: Οποιαδήποτε μορφή εργατικής κινητοποίησης, ταραχής ή αναταραχής που πραγματοποιείται με πρόθεση την παρεμπόδιση ή την παρεμβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής.
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Σε περίπτωση ακύρωσης αναχώρησης λόγω Συμβάντος, ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την ασφαλιστική εταιρεία στο (+30) 210 99.88.118 (24 ώρες το 24ωρο), ώστε να επιβεβαιωθούν οι καλύψεις και να διευθετηθεί η απευθείας πληρωμή των εξόδων, διαφορετικά η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να μη τον καλύψει. Σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα πρέπει να παρέχονται:
 
• Ο αριθμός και τα στοιχεία του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.
• Περιγραφή του συμβάντος.
• Πρωτότυπες Ιατρικές αποδείξεις και παραστατικά.
• Πρωτότυπα σχετικά στοιχεία και αποδείξεις.
 
Όλα τα σχετικά με την απαίτηση έγγραφα που δεν διατίθενται θα παρέχονται με έξοδα του Ασφαλιζόμενου.
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 
Το Globy υπόκειται σε Γενικές και Ειδικές Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με εφαρμογή σε όλες τις Παραγράφους. Η μη συμμόρφωση, σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να μην καλύψει απαιτήσεις, μερικώς ή εξ ολοκλήρου.
 
Παράγραφος 1. Ενεργοποίηση και Έναρξη Ισχύος
 
1.1 Η κάλυψη ακύρωσης αναχώρησης ισχύει από τη στιγμή έκδοσης του Συμβολαίου και λήγει όταν ολοκληρωθεί το check-in στο πρώτο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι.
1.2 Η κάλυψη ακύρωσης αναχώρησης ισχύει μόνο όταν εκδοθεί μαζί με τα εισιτήρια ή την κράτηση του ταξιδιού ή εντός 48 ωρών από την έκδοση και εφόσον δεν επέλθει αιτία ακύρωσης.

Η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα διενεργεί καμία διερεύνηση επαλήθευσης ως προς την ημερομηνία έκδοσης του συμβολαίου δεδομένου ότι η ευθύνη περί ανακριβούς δηλώσεως βαρύνει αποκλειστικά τον Ασφαλιζόμενο.
 
Παράγραφος 2. Γενικοί Όροι
 
2.1 Εάν ο Ασφαλιζόμενος χρειαστεί άμεση ιατρική περίθαλψη, η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί αμέσως.
2.2 Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου, η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει νεκροψία, αυτοψία ή/και εκταφή, με έξοδα των νομίμων εκπροσώπων του Ασφαλιζόμενου.
2.3 Το Globy παρέχει όλες τις καλύψεις σε Ευρώ. Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρώπης, οι παροχές πληρώνονται στην επίσημη συναλλαγματική αξία του τοπικού νομίσματος προς το Ευρώ, την ημέρα της συναλλαγής.
2.4 Οι παροχές για κάθε Συμβάν, καλύπτουν αθροιστικά μέχρι την εξάντληση του αναγραφόμενου ποσού στο Άρθρο 5 (Πίνακας Καλύψεων) για τη συγκεκριμένη κάλυψη ανά Ασφαλιζόμενο, μετά την εφαρμογή τυχόν Απαλλαγής και πέραν κάθε ποσού που αποζημιώθηκε από άλλο εμπλεκόμενο φορέα και έως το πραγματικό κόστος της ζημιάς ως συνολική αποζημίωση.
2.5 Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να επιτρέψει στους αντιπροσώπους της ασφαλιστικής εταιρείας να τον εξετάσουν και να επιθεωρήσουν τα ιατρικά αρχεία και να διαθέσει όλα τα χρήσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση του Συμβάντος.
2.6 Σε κάθε Συμβάν, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει την ασφαλιστική εταιρεία για να ενεργοποιήσει την κάλυψη και για να ενημερώσει για την αποζημίωση ή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.
2.7 Εάν οποιοδήποτε Συμβάν που καλύπτεται από αυτή την Ασφάλιση καλύπτεται και από άλλο ασφαλιστικό συμβόλαιο ή φορέα, η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώνει το μέρος εκείνο της αποζημίωσης που της αναλογεί αφού ο πελάτης εξαντλήσει αποζημιώσεις που δικαιούται από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ή φορείς έως συνολικά το αντίστοιχο ποσό στον Πίνακα Καλύψεων του προγράμματος Globy που έχει επιλεγεί.
2.8 Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να τηρήσει όλες τις Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις αυτής της Ασφάλισης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη απαίτησής του.
2.9 Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να βοηθήσει την ασφαλιστική εταιρεία να ανακτήσει οποιεσδήποτε πληρωμές στις οποίες έχει προβεί ενώ καλύπτονται από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή φορέα.
2.10 Καμία επιστροφή ασφαλίστρου δεν επιτρέπεται μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου για δήλωση υπαναχώρησης ή την έναρξη ή χρήση των καλύψεων της Ασφάλισης ή τη λήξη ισχύος αυτής της Ασφάλισης.
2.11 Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να αναλάβει καμία ευθύνη που δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρεία, χωρίς την προέγκριση της ασφαλιστικής εταιρείας.
2.12 Η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να διευθετήσει αυτοδικαίως όλα τα θέματα που προκύπτουν από ή σε σχέση με αξιώσεις, στο όνομα του Ασφαλιζόμενου.
2.13 Η ασφαλιστική εταιρεία δε θα πληρώσει για Συμβάν που προκλήθηκε επειδή ο Ασφαλιζόμενος δεν ενήργησε με υπεύθυνο και συνετό τρόπο ώστε να το αποτρέψει.
2.14 Η Ασφάλιση θα ακυρώνεται και ο Ασφαλιζόμενος θα διώκεται σε περίπτωση διαστρέβλωσης, ψευδούς περιγραφής ή απόκρυψης γεγονότων ή υλικών.
2.15 Ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει αξιώσεις ως προς την επιλογή και σειρά απαιτήσεων που θα αποζημιώνονται. Όλες αυτές οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την ασφαλιστική εταιρεία.
2.16 Η ασφαλιστική εταιρεία δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε αξίωση, υποχρέωση, καταπίστευση, συμφωνία, δαπάνη, βάρος, εκχώρηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε απαίτησης που εκρέει από αυτή την Ασφάλιση.
2.17 O Ασφαλιζόμενος πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές της ασφαλιστικής εταιρείας για το χειρισμό Συμβάντων και δεν πρέπει να διαπραγματευτεί, πληρώσει, τακτοποιήσει ή αναγνωρίσει οποιαδήποτε αξίωση χωρίς τη ρητή άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας.
2.18 Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αναλάβει ενέργειες στο όνομα του Ασφαλιζόμενου, για να ανακτήσει ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, για Συμβάν που καλύφθηκε από την Ασφάλιση. Το ποσό που θα ανακτηθεί ή διασφαλιστεί θα ανήκει στην ασφαλιστική εταιρεία.
2.19 Ο Ασφαλιζόμενος (ανάλογα με το Συμβάν) πρέπει να κρατήσει εισιτήρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και να τα διαθέσει στην ασφαλιστική εταιρεία.
2.20 Η ασφαλιστική εταιρεία διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα του Ασφαλιζόμενου, σε πλήρη εναρμόνιση με τους όρους της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2.21 Η Ασφάλιση διέπεται, ερμηνεύεται και ισχύει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και των Ασφαλιζόμενων ως προς την ερμηνεία της Ασφάλισης, η διένεξη επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας στην Αθήνα.
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 
Παράγραφος 1. Ιατρικά συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που:
 
1.1 Ταξιδεύει, αντίθετα από συμβουλές ιατρού ή φυσιοθεραπευτή.
1.2 Ταξιδεύει για να λάβει ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση, για να υποβληθεί σε ιατρική ή χειρουργική επέμβαση, για θεραπείες ή για εθελούσια διακοπή εγκυμοσύνης.
1.3 Γνώριζε πριν την κράτηση του Ταξιδιού, ιατρική ή φυσική κατάσταση ή ασθένεια δική του ή άλλου προσώπου από το οποίο εξαρτάται η ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού του.
1.4 Πάσχει από παραφροσύνη, νοητική ασθένεια, συναισθηματικό ή ψυχολογικό τραύμα, ανησυχία, κατάθλιψη ή φόβο πτήσεων ή ταξιδιού.
1.5 Είναι σε λίστα αναμονής νοσοκομείου ή οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος για θεραπεία.
1.6 Αναμένεται να γεννήσει εντός 4 (τεσσάρων) μηνών, από την ημερομηνία επιστροφής από το Ταξίδι.
1.7 Του έχει ανακοινωθεί θανατική διάγνωση.
1.8 Είναι αποτέλεσμα θεραπείας, νοσηλείας ή αγωγής που έλαβε ο Ασφαλιζόμενος πριν την έναρξη του Ταξιδιού ή που πρέπει να συνεχιστεί κατά το Ταξίδι.
 
Παράγραφος 2 .Άλλα συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:
 
2.1 Ακυρώσεις μετά το check-in ή λόγω Απεργίας οποιουδήποτε φορέα, εταιρείας ή οργανισμού.
2.2 Ζημιές ή απαιτήσεις που προκλήθηκαν με δόλο ή λόγω σημαντικής παράλειψης του Ασφαλιζόμενου ή προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνος.
2.3 Περιστατικά τα οποία δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ασφαλιστική εταιρεία, εντός 30 ημερών από την ημέρα του Συμβάντος.
2.4 Ζημιές, ακυρώσεις, απροθυμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του Ταξιδιού λόγω πτώχευσης, αφερεγγυότητας, χρεοκοπίας ή οικονομικών δυσχερειών, οποιασδήποτε επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Ταξιδιού.
2.5 Ζημιά λόγω Φυσικών Καταστροφών.
2.6 Ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια, πυρηνικά καύσιμα ή απόβλητα, ατομικές εκρήξεις, ραδιενεργές τοξικές ουσίες ή ύλες οποιουδήποτε πυρηνικού συστατικού.
2.7 Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, εισβολή, εξέγερση, επανάσταση, χρήση στρατιωτικής δύναμης, Τρομοκρατική ενέργεια ή προσπάθεια αποτροπής ή κατευνασμού Τρομοκρατικής ενέργειας.
2.8 Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε αγώνες και σπορ που γίνονται επαγγελματικά ή σε πρωταθλήματα ή σε εξάσκηση ή προπόνηση για αυτά ή ενασχόληση σε εναέρια ή επικίνδυνα ή extreme σπορ, αναρριχήσεις, εξερευνήσεις και καταδύσεις, κυνήγι, πτήσεις ή εκπαίδευση ως πιλότος ή μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος ή θαλάσσιο σκάφος.
2.9 Χρήση οχημάτων για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος δεν διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης.
2.10 Σκόπιμη έκθεση του Ασφαλιζόμενου σε εξαιρετικό ή αναίτιο κίνδυνο (εξαιρείται η προσπάθεια να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή), αυτοκαταστροφή, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή σκόπιμα αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό.
2.11 Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε Πολεμικές Επιχειρήσεις, θητεία σε ένοπλες δυνάμεις ή συμμετοχή σε εγκληματική
ενέργεια.
2.12 Χρήση ή έγχυση φαρμάκων (εκτός και αν δοθούν με συνταγή από ειδικευμένο ιατρό, με εξαίρεση υποκατάστατα ναρκωτικών ή ναρκωτικές ουσίες), αλκοολισμό, μέθη ή άλλη κατάχρηση του Ασφαλιζόμενου.
2.13 Τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του Ασφαλιζόμενου, αποδοτέα σε αφροδίσια νοσήματα, στον ιό HIV, του AIDS ή του ARC και/ή οποιασδήποτε παραλλαγή αυτών.
2.14 Οποιοδήποτε Συμβάν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από επιδημίες και/ή πανδημίες.
 
Παράγραφος 3. Η ασφαλιστική εταιρεία θα διακόψει την κάλυψη του Ασφαλιζόμενου, λόγω:
 
3.1 Επακόλουθων εξόδων Συμβάντος, χωρίς τη συνεννόηση και συνεπώς την περαιτέρω έγκριση των εξόδων από το συντονιστικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρείας.
3.2 Εθελούσιας αποχώρησης του Ασφαλιζόμενου, χωρίς την έγκριση του Ιατρικού προσωπικού, από κέντρο πρώτων βοηθειών, Νοσοκομείο ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 

Όρια καλύψεων

ανά άτομο

ΚΑΛΥΨΗ 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η κάλυψη Ακύρωσης Αναχώρησης ισχύει μόνο εάν έχει επιλεγεί ένα από τα:

Globy Cancellation ή Globy Classic + Cancellation και έχουν πληρωθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα.
 

Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόμενου ή μέλους της Οικογένειάς του, σε περίπτωση:
 

1. Εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ασφαλιζόμενου συνεπεία Συμβάντος, με την προϋπόθεση η νοσηλεία ή αποθεραπεία κατόπιν νοσηλείας (όπως επιβάλλεται από το θεράποντα ιατρό) να υπερβαίνει την ημερομηνία αναχώρησης για το Ταξίδι.

2. Εισαγωγής σε νοσοκομείο μέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου συνεπεία Συμβάντος πριν την αναχώρηση και συνεχίζεται και μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του Ασφαλιζόμενου για το Ταξίδι.

3. Θανάτου του Ασφαλιζόμενου συνεπεία Συμβάντος.

4. Θανάτου μέλους της οικογένειας του Ασφαλιζόμενου συνεπεία Συμβάντος που καθιστά την παρουσία του Ασφαλιζόμενου απαραίτητη και επομένως και την ακύρωση της αναχώρησης για το Ταξίδι.

 

Καλύπτει τις ακυρωτικές ρήτρες έως το αναγραφόμενο όριο. για:

1. τα ατομικά ασφαλισμένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης της αναχώρησης για το Ταξίδι συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος του Ασφαλιζόμενου.

2. τα ατομικά ασφαλισμένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος σε μέλος της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου.

€10.000

 
 
TRAVEL INSURANCE PROGRAM
Globy Cancellation
 
TERMS & CONDITIONS
 
SECTION 1. DEFINITIONS:
 
The following terms shall have the following meanings in these policy conditions:
 
INSURED: The person insured by this policy and anyone acting on his/her behalf. For Insured persons older than 70 years old all the covers apply except health related Incidents.
INSURERS/INSURANCE COMPANY: The Greek branch of the insurance company AGA International S.A., located at 10 Premetis Street, 17342 Agios Dimitrios, Attika, Greece, tel: (+30) 210 99.88.100.
ΤRAVEL/JOURNEY: Travel to any part of the world with the exception of destinations which the insurance company has selected not to cover due to travel directives, with duration up to 30 (thirty) days, using an approved official carrier, for professional or recreation purpose and with destination and scheduled intermediate stops which are stated during the time of issue of the Contract.
EUROPE: The Geographic region of Europe and the countries bordering the Mediterranean Sea.
NORTH AMERICA: USA and Canada
WORLD: The remaining world, besides Europe and North America.
FAMILY: The spouse, the children, the parents, the parents-in-law and the siblings of the Insured.
GLOBY: One of the selected travel insurance programs underwritten by the insurance company, for which the corresponding premium has been paid.
CONTRACT: The present insurance Contract.
INCIDENT: Any state or occurrence, such as sudden illness or accident or any other incident covered explicitly by the present Contract.
ILLNESS: A sudden incident which occurs during the Journey for which treatment is essential in order to maintain life and/or to provide alleviation from the pain, suffering or lesions.
HOSPITAL: The organization that undertakes the accommodation of patients for the provision of diagnosis and treatment.
PERSONAL ACCIDENT: Bodily injury that is caused exclusively from violent, accidental and by external and visible means, during the Journey of the Insured and constitutes the exclusive cause of death or permanent total or partial disability.
EXCESS: Uninsured amount which is subtracted first before the reimbursement from the corresponding cover of insurance.
NATURAL DISASTER: All Natural destructions (without limitation) caused by such elements as earthquakes, tidal waves, hurricanes, storms, volcano eruptions, floods, etc.
WAR: Hostilities or use of military force from any nation or race for economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other aims.
TERRORIST ACT: Actual or threatened use of means, force or violence with direct or indirect scope the cause of damage, wound or agitation, aiming at the human life, property or possessions or at government for the achievement of financial, national, nationalistic, political, racial or other aims.
STRIKE: Any form of workers’ movement, disturbance or agitation with intention the hindrance or the interjection of provision of services or production.
 
SECTION 2. DIRECTIONS FOR CLAIMS
 
In the event of an accident or Illness of the Insured with forecast for hospitalization, the Insured or anyone acting on his/her behalf, should contact the insurance company immediately at (+30) 210 99.88.118 (24 hours a day), so that the cover is confirmed in order to arrange for the direct payment of expenses, otherwise the insurance company may not cover it. For every other case of Incident, the Insured should contact the insurance company providing:
 
• The Insurance certificate number and the information indicated on it.
• Description of the Incident.
• Original Medical information and receipts.
• Original relative elements and proofs.
 
All additional related documents not provided, will be obtained at the expense of the Insured.
 
SECTION 3. TERMS AND CONDITIONS
 
Globy is constituted by the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions that are reported in the present Contract which are applicable in all the sections of the present. Non conformity means that the insurance company may not cover claims partially or entirely.
 
Part 1. Activation & Effective Period
 
1.1 The cancellation cover is in effect from the moment of issue of the Contract and expires upon completion of check-in at the first point of departure.
1.2 The cancellation cover is in effect only if it was purchased along with the tickets or the trip booking or within 48 hours and there is no reason for cancellation.

The insurance company will not carry out any investigation to verify the Contract’s issue date; the responsibility for inaccurate statements is borne solely by the Insured.
 
Part 2. General Terms
 
2.1 If the Insured needs immediate medical care, the insurance company must be notified immediately.
2.2 In the event of death of the Insured, the insurance company maintains the right to require an autopsy before or after the burial, on the expense of the legal representatives of the Insured.
2.3 Globy covers are expressed in Euros. For expenses paid outside of Europe, benefits are paid in the official exchange rate of the local currency to the Euro, at the day of the transaction.
2.4 Benefits for each Incident cover in total up to the exhaustion of the indicated sum on Section 5 (Table of Covers) for the particular cover per Insured, after the application of any applicable Excess and of any amount compensated by any other insurance company or third party up to the actual cost of the damage in total compensation.
2.5 The Insured should allow the representatives of the insurance company to examine him/her, to inspect the medical records and make available all useful elements for the assessment of the Incident.
2.6 In case of any Incident, the Insured should notify the insurance company in order to activate the cover and to inform for the compensation or benefit from any other third party.
2.7 In case any Incident that is covered by this Contract is also covered by another insurance contract or third party, the insurance company will only pay its corresponding share last; up to -in total compensation- the corresponding insured amount on the Table of Covers for the Globy Program selected.
2.8 The Insured owes to follow all the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions of this Contract, in order to avoid rejection of coverage.
2.9 The Insured should assist the insurance company in recovering any payments made which are actually covered from any other insurance contract or third party.
2.10 No return of premium is allowed after the legal renunciation period or the expiration of the Contract or past the effective date of any cover of this Contract.
2.11 The Insured should not undertake any responsibility that commits the insurance company without the prior consent of the insurance company.
2.12 The insurance company has the right to regulate ipso jure all issues that result from or in relation to claims, on behalf of the Insured.
2.13 The insurance company will not cover any Incident that was caused due to the Insured’s failure to act in a responsible and prudent way in order to deter from it or didn’t take care of his/her property.
2.14 The insurance will be cancelled and the Insured will be prosecuted in the event of intended distortion, falsification, false description or dissimulation of circumstances or materials.
2.15 The Insured will not factor in the decision for the choice of and the order of claims that will be compensated. All these decisions will be made strictly by the insurance company.
2.16 The insurance company is not liable for any claim, obligation, entrustment, agreement, expense, demand, cession or transfer of any benefit arising from this Insurance.
2.17 The Insured must follow the advice of the insurance company for the handling of an Incident and must not negotiate, pay, arrange or recognize any claim without the prior explicit consent of the insurance company.
2.18 The insurance company can act on behalf of the Insured, in order to recover or ensure compensation from third parties, for an Incident that was covered by the Contract. The sum that will be recovered or ensured will belong to the insured company.
2.19 The Insured (depending on the Incident) should retain tickets which have not been used and provide them to the insurance company.
2.20 The insurance company manages the information and personal data of the Insured, in compliance with the directives of the Committee of Protection of Personal Data.
2.21 This Contract is regulated, interpreted and is in effect according to the Greek legislation. The Greek version of the Terms, Conditions and Table of Covers, supersedes any version in other languages. In the event of conflict between the insurance company and the Insured as for the interpretation of the Contract, the conflict will be resolved by the competent courts of Greece in Athens.
 
SECTION 4. EXCLUSIONS
 
Part 1. Medical Incidents, when the Insured:
 
1.1 Travels, contrary to advices of doctor or physiotherapist.
1.2 Travels in order to receive medical advice or diagnosis, to be submitted in medical or chirurgical intervention, to receive treatment or to voluntarily interrupt pregnancy.
1.3 Was aware of a medical or physical condition or Illness or disease his/her’s or of any other individual who may influence the travel arrangements, prior to time the travel arrangements were made.
1.4 Suffers from lunacy, intellectual Illness, sentimental or psychological trauma, concern, depression or fear of flights or travel.
1.5 Is in a waiting list to receive Hospital treatment.
1.6 Is expected to give birth within 4 (four) months, following the date of return from the Journey.
1.7 Is aware of a terminal diagnosis.
1.8 Has an Incident resulting from hospitalization or treatment prior to the Journey or that should continue during the Journey.
 
Part 2. Other Incidents of the Insured, resulting directly or indirectly from:
 
2.1 Cancellations after check-in or due to a Strike of any involved party, organization or company.
2.2 Damages or claims caused with deceit or because of omission of the Insured or of persons for which the Insured is responsible for.
2.3 Incidents which have not been reported to the insurance company, within 30 days from the day of the occurrence.
2.4 Damages, cancellations and unwillingness to fulfil obligations or any other problem that influences the smooth conduct of the Journey due to bankruptcy, insolvency or economic hindrances of any enterprise or individual who is involved in the conduct of the Journey.
2.5 Damage caused by Natural Disaster.
2.6 Radiation, or infection caused by radioactivity, nuclear fuels or outcast, atomic explosions, radioactive toxic substances or matters of any nuclear component.
2.7 War, civil War, invasion, revolt, revolution, use of military force, Terrorist Act or attempt of dissuasion or appeasement of a Terrorist Act.
2.8 Participation of the Insured in games and sports professionally or in competitions or in trials or training for such games or sports or participation in flying or dangerous or extreme sports, climbing, explorations and diving, hunting, flights or training as a pilot or as a member of staff in an airplane or a marine vessel.
2.9 Use of Vehicles for which the Insured does not hold a proper legal license to operate.
2.10 Deliberate exposure of the Insured in exceptional or unprovoked danger (with the exception of an effort to save a human life), self-destruction, suicide, attempt of suicide or deliberate self caused wound.
2.11 Participation of the Insured in War operations, military service in armed forces or participation in criminal acts.
2.12 Use or infusion of medication (except if they are provided with a prescription from a specialist doctor, with the exception of substitutes of narcotics or narcotic substances), alcoholism, intoxication or other abuse by the Insured.
2.13 Wound, Illness or death of the Insured, attributable to aphrodisiac diseases, to the HIV virus, to AIDS or to ARC and/or any variation of the previous.
2.14 Any Incident that is caused directly or indirectly by epidemics and/or pandemics.
 
Part 3. The insurance company will discontinue the coverage of the Insured, for:
 
3.1 Consequent expenses of an Incident without the communication with and consequently the further approval of expenses from the call center of the insurance company.
3.2 Voluntary departure, without the previous approval of Medical personnel of a first aid center or hospital.
 
 
 

 

Cover Limits per person

COVER 1. DEPARTURE CANCELLATION
 

Departure Cancellation cover is in effect only if:

Globy Cancellation or Globy Classic + Cancellation has been selected and the corresponding premium has been paid.


Covered Incidents are the sudden illness (under 70 years old) and the accident (all ages) of the Insured or a member of the Insured’s Family, in case of:
 

1. Hospitalization of the Insured due to an Incident, provided that the period of hospitalization or post hospitalization recovery period (as prescribed by the attending physician) is beyond the date of departure for the Journey.

2. Hospitalization of a Family member due to an Incident prior to but extending beyond the scheduled date of departure of the Insured for the Journey.

3. Death of the Insured person due to an Incident.

4. Death of a Family member from an Incident, necessitating the presence of the Insured and the consequent travel cancellation of the departure for the Journey.

 

Covers the  cancellation charges up to the limit indicated incurred in respect of:
 

1. the individual insured travel costs, following cancellation of departure for the Journey upon the occurrence of an Incident to the Insured;

2. the individual insured travel costs, following cancellation of departure for the Journey upon the occurrence of an Incident to any of the Insured’s Family members.

€10.000